Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Uudised

30

11
2011

Internetiteenuse pakkujaid ei saa kohustada rakendama netiliiklusele filtrisüsteeme

On 30, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Euroopa Kohus otsustas kohtuasjas C-70/10, et EL-i õigus ei võimalda liikmesriikidel (sealhulgas liikmesriikide kohtutel) kohustada internetiteenuse pakkujaid paigaldama filtrisüsteeme, mille eesmärgiks oleks takistada klientidel laadida ebaseaduslikult alla muusikat ja muid faile.

Loe edasi…

24

11
2011

Teisene maksejõuetusmenetlus

On 24, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Euroopa Ühenduse siseturu ning isikute, kaupade, teenuste ja maksete vaba liikumise põhimõtete valguses on igapäevasel majandustegevusel Euroopa Liidus üha enam piiriülene mõju. Seega võib ka ettevõtte maksejõuetusel olla kokkupuutepunkte mitme Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumiga.

Loe edasi…

17

11
2011

Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks maksukohustuse täitmist puudutavad halduskohtumenetluse normid

On 17, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Riigikohtu üldkogu tunnistas 10. novembri 2011.a kohtuotsusega nr 3-11-28-11 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks halduskohtu menetlust reguleerivad normid, mis takistasid maksukohustuse täitmise katteks vara arestimiseks ringkonnakohtu poolt loa andmise vaidlustamist. Samas lahendis asus üldkogu seisukohale, et maksukohustuse täitmise katteks ei ole kohane arestida menetlusalusele isikule mittekuuluvat vara.

Loe edasi…

16

11
2011

Kirsti Pent’ile omistati vandeadvokaadi kutsenimetus

On 16, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Advokatuuri juhatus omistas 15. novembril 2011 Advokaadibüroo FORT advokaat Kirsti Pent‘ile vandeadvokaadi kutsenimetuse.

Kirsti nõustab kliente peamiselt äri- ja lepinguõiguse valdkonnas, samuti finantseerimise ja energia küsimustes.

08

11
2011

Kuidas tuvastada äriühingu maksejõuetust?

On 08, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Juriidilise isiku (sh äriühingu) juhatuse liikmel on seadusest tulenev kohustus esitada juriidilise isiku püsiva maksejõuetuse ilmnemisel kohtule võlgniku pankrotiavaldus. Vastava kohustuse rikkumise eest on ette nähtud ka karistusõiguslik vastutus.

Loe edasi…

30

09
2011

Riigikohus selgitas enampakkumise vaidlustamise korda

On 30, 09 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas hiljutises lahendis nr 3-2-1-69-11, kuidas toimub täitemenetluses enampakkumise vaidlustamine.

Loe edasi…

05

09
2011

Who’s Who Legal nimetas Kuldar-Jaan Torokoffi juhtivaks riigihangete spetsialistiks

On 05, 09 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Rahvusvaheline väljaanne Who’s Who Legal on avaldanud eriväljaandena trükise Who’s Who of Public Procurement Lawyers 2011, mis annab sõltumatu ülevaate juhtivatest spetsialistidest riigihangete valdkonnas. Uuring hõlmas 49 riiki ning Eestis on väljaanne toonud esile kolm juhtivat riigihangete spetsialisti, kellest ühena on äramärkimist leidnud Advokaadibüroo FORT vandeadvokaat Kuldar-Jaan Torokoff.