Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Uudised

23

12
2011

Üürileandja pandiõigus kolmandate isikute asjadele

On 23, 12 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Võlaõigusseaduse kohaselt on kinnisasja üürileandjal üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus üüritud kinnisasjal asuvatele ja ruumi üürimisel selle sisustusse või kasutamise juurde kuuluvatele vallasasjadele. Kui üürileandjal on alust kahtlustada, et üürnik tahab ära kolida või ruumides leiduvad asjad ära viia, võib üürileandja pandiõiguse teostamiseks asju kinni pidada ulatuses, mis on vajalik tema nõuete täitmise tagamiseks. Õigus asju kinni pidada tähendab eelkõige üürileandja nõuet, et pandiõigusega koormatud asjad jääksid üürileandja ruumidesse (asjade äraviimise keeld).

Loe edasi…

13

12
2011

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsuiooni liikmesriigid töötavad aastaks 2015 välja uue, kõigile liikmesriikidele siduva kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist piirava protokolli

On 13, 12 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

11. detsembril 2011.a jõudsid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni liikmesriigid Durbanis otsuseni, et aastaks 2015 töötatakse välja uus siduv kliimamuutustealane protokoll, mis hakkab kohustama kõiki liikmesriike, sh maailma suurimaid majandusi nagu USA, Hiina ja India, piirama õhkupaisatavate kasvuhoonegaaside koguseid. Otsusega on ette nähtud, et uus protokoll allkirjastatakse aastal 2015 ning see jõustub aastal 2020. Aasta võrra pikendati ka Kyoto protokolli kehtivusaega, mis muidu oleks pidanud lõppema 12. detsembril 2012.

01

12
2011

Töötuskindlustusmakse määrad 2012. a ei muutu

On 01, 12 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Vabariigi Valitsus peab kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad järgmiseks aastaks kehtestama hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks. Eile Sotsiaalministeeriumi poolt Vabariigi Valitsusele esitatud määruse eelnõu kohaselt kehtestatakse 2012. aastal kindlustatu töötuskindlustusmakse määraks 2,8% ja tööandja töötuskindlustusmakse määraks 1,4% kindlustatule makstud töötasult, palgalt ja muudelt tasudelt.

Loe edasi…

30

11
2011

Internetiteenuse pakkujaid ei saa kohustada rakendama netiliiklusele filtrisüsteeme

On 30, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Euroopa Kohus otsustas kohtuasjas C-70/10, et EL-i õigus ei võimalda liikmesriikidel (sealhulgas liikmesriikide kohtutel) kohustada internetiteenuse pakkujaid paigaldama filtrisüsteeme, mille eesmärgiks oleks takistada klientidel laadida ebaseaduslikult alla muusikat ja muid faile.

Loe edasi…

24

11
2011

Teisene maksejõuetusmenetlus

On 24, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Euroopa Ühenduse siseturu ning isikute, kaupade, teenuste ja maksete vaba liikumise põhimõtete valguses on igapäevasel majandustegevusel Euroopa Liidus üha enam piiriülene mõju. Seega võib ka ettevõtte maksejõuetusel olla kokkupuutepunkte mitme Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumiga.

Loe edasi…

17

11
2011

Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks maksukohustuse täitmist puudutavad halduskohtumenetluse normid

On 17, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Riigikohtu üldkogu tunnistas 10. novembri 2011.a kohtuotsusega nr 3-11-28-11 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks halduskohtu menetlust reguleerivad normid, mis takistasid maksukohustuse täitmise katteks vara arestimiseks ringkonnakohtu poolt loa andmise vaidlustamist. Samas lahendis asus üldkogu seisukohale, et maksukohustuse täitmise katteks ei ole kohane arestida menetlusalusele isikule mittekuuluvat vara.

Loe edasi…

16

11
2011

Kirsti Pent’ile omistati vandeadvokaadi kutsenimetus

On 16, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Advokatuuri juhatus omistas 15. novembril 2011 Advokaadibüroo FORT advokaat Kirsti Pent‘ile vandeadvokaadi kutsenimetuse.

Kirsti nõustab kliente peamiselt äri- ja lepinguõiguse valdkonnas, samuti finantseerimise ja energia küsimustes.

08

11
2011

Kuidas tuvastada äriühingu maksejõuetust?

On 08, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Juriidilise isiku (sh äriühingu) juhatuse liikmel on seadusest tulenev kohustus esitada juriidilise isiku püsiva maksejõuetuse ilmnemisel kohtule võlgniku pankrotiavaldus. Vastava kohustuse rikkumise eest on ette nähtud ka karistusõiguslik vastutus.

Loe edasi…

30

09
2011

Riigikohus selgitas enampakkumise vaidlustamise korda

On 30, 09 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas hiljutises lahendis nr 3-2-1-69-11, kuidas toimub täitemenetluses enampakkumise vaidlustamine.

Loe edasi…

05

09
2011

Who’s Who Legal nimetas Kuldar-Jaan Torokoffi juhtivaks riigihangete spetsialistiks

On 05, 09 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Rahvusvaheline väljaanne Who’s Who Legal on avaldanud eriväljaandena trükise Who’s Who of Public Procurement Lawyers 2011, mis annab sõltumatu ülevaate juhtivatest spetsialistidest riigihangete valdkonnas. Uuring hõlmas 49 riiki ning Eestis on väljaanne toonud esile kolm juhtivat riigihangete spetsialisti, kellest ühena on äramärkimist leidnud Advokaadibüroo FORT vandeadvokaat Kuldar-Jaan Torokoff.