Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Uudised

02

07
2012

Riigilõivumäärade alandamine

On 02, 07 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

1. juulil 2012. a jõustusid mitmed tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muudatused. Ühe olulisema muudatusena võib esile tuua riigilõivumäärade alandamise. Seejuures eristab uus regulatsioon, kas hagi, avaldus vms esitatakse paberkandjal/e-posti teel või elektroonilise e-toimiku (www.e-toimik.ee)  kaudu. Viimasel juhul on ette nähtud riigilõivu soodusmäär.

Näiteks hagi esitamisel 5000 euro nõudes tuleb e-posti teel hagi esitamise korral tasuda riigilõivu 400 eurot, e-toimiku vahendusel esitatud hagilt 325 eurot.

27

05
2012

Kliendi isikusamasuse tuvastamine senisest paindlikum

On 27, 05 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Seni kehtinud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse redaktsiooni kohaselt pidid  krediidiasutused ja finantseerimisasutused konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel tuvastama uue kliendi isikusamasuse, viibides kliendi või tema esindajaga samas kohas.

Loe edasi…

24

05
2012

Vastuväited nõudegarantiile

On 24, 05 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Majandustegevuses antava nõudegarantii puhul on garantii andja vastuväited võlausaldaja garantiinõudele piiratud. Nimelt tuleneb seadusest üldreegel, et garantii andja võib võlausaldaja vastu esitada üksnes garantiist endast tulenevaid vastuväiteid (näiteks, et garantii ei kehti enam garantiitähtaja möödumise tõttu).

Loe edasi…

11

05
2012

Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine – pane tähele!

On 11, 05 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Töölepingu pooltel on oluline tähele panna, et alusetu ülesütlemisavalduse saamisel eeldab seadus avalduse saanud poolelt aktiivset tegutsemist. Nimelt näeb töölepingu seadus ette, et ülesütlemisavalduse saanud pool, kes leiab, et avaldus on alusetu, peab esitama kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avalduse ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks ja seda 30 päeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest. Hagi või avalduse esitamata jätmisel loetakse ülesütlemine kehtivaks ning tööleping lõppenuks ülesütlemisavalduses märgitud päeval.

Loe edasi…

23

04
2012

Lepinguväline kahju – millise liikmesriigi kohtusse pöörduda?

On 23, 04 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Euroopa Liidus tuleb piiriüleste tsiviil- ja kaubandusvaidluste puhul lähtuda kohtualluvuse määramisel määrusest nr 44/2001. Määruse üldpõhimõte on, et hagi tuleb esitada selle liikmesriigi kohtusse, kus on kostja elu- või asukoht. Viidatud üldreeglist on aga mitmeid olulisi erandeid.

Loe edasi…

30

03
2012

Planeeritavad muudatused ehitus- ja planeerimisregulatsioonis

On 30, 03 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Ehitus- ja planeerimisõiguse kodifitseerimine on jõudnud faasi, kus Justiitsministeerium ootab 9ndaks aprilliks huvigruppide esmast arvamust planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõude kohta. Avalikeks aruteludeks on planeeritud terve 2012 aasta. Kindlasti tasuks planeeritavate muudatustega end kurssi viia kõigil ehitus- ja kinnisvarasektoris tegutsevail ettevõtjail.

Loe edasi…

29

03
2012

Advokaadibüroo FORT ja Äripäev korraldavad riigihangete teemalise seminari

On 29, 03 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

24.04.2012 toimub Advokaadibüroo FORT ning Äripäeva koostöös seminar riigihanked: müüdid, mis takistavad õiguste kaitset.

Loe edasi…

26

03
2012

FORT toetab alustavaid ettevõtjaid

On 26, 03 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

FORT on algajatele ettevõtjatele suunatud kiirendiprogrammi Startup Wise Guys koostööpartneriks. Usume, et majanduskeskkonna jaoks on hädavajalik tagada uute ideede ja ettevõtlike inimeste järjepidev pealekasv ning soovime neile olla oma teadmistega abiks.

22

03
2012

Millistele tingimustele peab vastama müügilepingu ese?

On 22, 03 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Müügilepingu ese peab eelkõige vastama müüja ning ostja vahel müügilepingus kokkulepitud tingimustele. Mis saab aga juhul, kui lepingupoolte vahel täpsemad kokkulepped müüdava asja omaduste ja kvaliteedi osas puuduvad?

Loe edasi…

21

03
2012

Jaana Nõgisto kommenteerib töötuskindlustuse seaduse

On 21, 03 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

22. märtsi 2012 Eesti Päevaleht käsitleb töötuskindlustuse seaduse nüansse. Küsimuse on tõstatanud vanemapuhkuse ajal tasu saanud emad, kes on endiselt töökohalt koondatud ning kellele töötukassa on määranud töötuskindlustushüvitise miinimummääras. Töötukassa on põhjendanud töötuskindlustushüvitist määrates, et ei arvestata koondamiseelset palka, vaid vanemapuhkusel oleku ajal teenitud pisisummasid, mida seadus tegelikult lubab vanematel teenida.

Loe edasi…