Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

24

11
2011

Teisene maksejõuetusmenetlus

On 24, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Euroopa Ühenduse siseturu ning isikute, kaupade, teenuste ja maksete vaba liikumise põhimõtete valguses on igapäevasel majandustegevusel Euroopa Liidus üha enam piiriülene mõju. Seega võib ka ettevõtte maksejõuetusel olla kokkupuutepunkte mitme Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumiga.

Euroopa Liidu õiguses on just eelviidatud olukordade lahendamiseks kehtestatud määrus nr 1346/2000, mis on piiriüleste pankrotimenetluste puhul otsekohaldatav. Muu hulgas loob määrus võimaluse teisese maksejõuetusmenetluse läbiviimiseks.

 

Olukorras, kus maksejõuetuks muutunud võlgnikul on vara mitmes liikmesriigis, tuleb määruse kohaselt esitada üldreeglina pankrotiavaldus võlgniku suhtes selles liikmesriigis, kus asub võlgniku põhihuvide kese. Võlgniku põhihuvide kese asub eelduslikult liikmesriigis, kus on võlgniku registrijärgne asukoht ning toimub võlgniku tegevuse juhtimine. Selliselt alustatud menetlust nimetatakse põhimaksejõuetusmenetluseks.

 

Juhul, kui võlgnikul on vara lisaks liikmesriigile, kus asub võlgniku põhihuvide kese ning algatati põhimaksejõuetusmenetlus, ka mõnes teises liikmesriigis, annab määrus võlausaldajale võimaluse esitada pankrotiavaldus ka selle vara asukohaks olevas riigis eeldusel, et lisaks vara olemasolule asub vastavas riigis ka võlgniku tegevuskoht. Määruse ning Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb tegevuskoha määratlemisel hinnata, kas võlgnikul on vastavas riigis alaline majandustegevus, mis hõlmab nii töötajaid kui materiaalseid vahendeid. Üksnes teatud vara (nt kinnisasi) või pangakontode olemasolu ei ole siinkohal piisav ning tegevuskohast on alust rääkida üksnes juhul, kui võlgniku tegevus on vähemalt minimaalsel viisil organiseeritud ja stabiilne.

 

Eelkirjeldatud viisil algatatud menetlust käsitleb määrus teisese maksejõuetusmenetlusena ning vastav menetlus toimub paralleelselt teises liikmesriigis läbiviidava põhimaksejõuetusmenetlusega. Teisese maksejõuetusmenetluse eripäraks on, et see viiakse läbi üksnes vastavas liikmesriigis asuva võlgniku vara osas.

 

Teisese maksejõuetusmenetluse küsimusega tegeles hiljutises lahendis nr 3-2-1-114-11 ka Riigikohus. Viidatud kaasuses esitati Soome ühingu suhtes Soomes saneerimisavaldus ning Soome ühing tegutses ka Eestis siin registreeritud filiaali kaudu. Eesti võlausaldaja esitas viitega saneerimisavaldusele Eesti kohtule pankrotiavalduse, soovides määruse alusel Eestis asuva vara suhtes teisese maksejõuetusmenetluse algatamist.

 

Riigikohus asus seisukohale, et filiaali tegutsemine on piisav asjaolu, lugemaks Eestit määruse mõistes Soome ühingu tegevuskohaks ning seega on teisese maksejõuetusmenetluse algatamine põhimõtteliselt võimalik. Riigikohus märkis täiendavalt, et teisese maksejõuetusmenetluse eesmärk on kaitsta eelkõige kohalike (väike)võlausaldajate huve, kes võiksid muidu olla koormatud teise liikmesriigi õiguse järgi ja teises keeles toimuvas maksejõuetusmenetluses nõuete esitamisega.

 

Ülalkirjeldatud Riigikohtu lahendi puhul tasub veel märkida, et Riigikohus kordas lahendis juba varasemalt väljendatud seisukohta, et kuigi Eestis tegutsemisel võib välisriigi äriühing kasutada filiaali ärinime (sh kohtumenetluses osalemisel), tulenevad filiaali tegutsemisest õigused ja kohustused välisriigi äriühingule, kelle filiaaliga on tegu. Seega tuleb ka Eestis teisese maksejõuetusmenetluse algatamise puhul silmas pidada, et võlausaldaja pankrotiavalduse taotluseks saab olla välisriigi ühingu (mitte filiaali) pankroti väljakuulutamine.