Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Energeetika ja keskkond

Meie spetsialistid on nõustanud erinevaid keskkonna-, energeetika- ja taristuprojekte. Valdame detailselt muuhulgas kaevandamise, elektri- ja soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügi, infrastruktuuride ehitamise, jäätmekäitluse ja keskkonnakomplekslubade alast regulatsiooni ning praktikat, esindades kliente loamenetlustes, suhetes järelevalveasutustega, kohtuvaidlustes ja vajalike lepingute ettevalmistamisel. Oleme kogenud ka Euroopa Liidu keskkonnanormatiividest tulenevates küsimustes.

Chambers Europe: klient kommenteerib: “Absuluutselt parim  Läti büroo energeetikatöödes. Tiim on avatud ja informatiivne, selgitades meile, mida on vaja teha, eriti kui dokumendid on väga tehnilised.

Kogemus
  • Skinest Energia esindamine Eesti Keskkonnaministeeriumi otsuse vaidlustamisel, millega keelduti Rõuste tuulepargile Kyoto protokolli art 6 ja vastavate ühisrakenduse regulatsioonide alusel heakskiidukirja väljastamisest.
  • Keskkonnaagentuuri esindamine Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskust puudutavates vaidlustes.
  • Mitmete klientide esindamine keskkonnamõju hindamise menetluses Rail Baltica planeerimisel.
Kontaktid