Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

17

11
2011

Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks maksukohustuse täitmist puudutavad halduskohtumenetluse normid

On 17, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Riigikohtu üldkogu tunnistas 10. novembri 2011.a kohtuotsusega nr 3-11-28-11 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks halduskohtu menetlust reguleerivad normid, mis takistasid maksukohustuse täitmise katteks vara arestimiseks ringkonnakohtu poolt loa andmise vaidlustamist. Samas lahendis asus üldkogu seisukohale, et maksukohustuse täitmise katteks ei ole kohane arestida menetlusalusele isikule mittekuuluvat vara.

Kehtiv õigus ei võimaldanud esitada Riigikohtusse määruskaebust ringkonnakohtu määruse peale, millega antakse esimest korda luba haldustoimingu tegemiseks, sh vara arestimiseks maksukohustuse täitmise tagamise eesmärgil. Riigikohus leidis, et osas, millises halduskohtumenetluse normid takistavad kinnisasjale hüpoteegi seadmiseks ringkonnakohtu poolt antud loa vaidlustamist, on need vastuolus põhiseaduse § 24 lg-s 5 sätestatud igaühe õigusega tema kohta tehtud kohtu otsuse peale seadusega sätestatud korras edasi kaevata kõrgemalseisvale kohtule. Kuigi põhiseaduses sätestatud edasikaebeõigust võib teatud juhtudel piirata (nt menetlusökonoomia kaalutlustel), ei olnud käsitletav piirang Riigikohtu hinnangul proportsionaalne – edasikaebeõiguse välistamine ei aidanud vaidlusalusel juhul lühendada täitetoimingu tegemiseks kuluvat menetlusaega, sest määruskaebuse esitamine iseenesest ei takista toimingu tegemist.

 

Vaidluses asus üldkogu aga veel ühele olulisele seisukohale. Nimelt pidas üldkogu ebaproportsionaalseks omandipõhiõiguse riiveks kohtuliku hüpoteegi seadmist menetlusvälisele isikule (antud juhul menetlusaluse isiku emale) kuuluvale kinnistule. Seda sõltumata asjaolust, et maksuhalduri taotluse kohaselt on menetlusalune isik vahetult pärast talle kontrollakti väljastamist võõrandanud temale kuulunud kinnistu oma emale.