Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI

FORTi filiaalid Baltimaades hoolivad Teie privaatsusest ja Teie isikuandmete kaitsmisest.

Käesolevas privaatsuseeskirjas (edaspidi: eeskiri) selgitatakse, kuidas advokaadibüroo FORT (edaspidi: büroo, meie või meid) kogub ja kasutab andmeid, kui kasutate meie veebilehel www.fortlegal.com (edaspidi: veebileht) teenuseid või kui kasutate mis tahes muid teenuseid, mida Teile osutame (edaspidi: teenused).

Meie veebilehte või teenuseid kasutades Te (edaspidi: kasutaja, klient või Teie) nõustute käesoleva eeskirjaga ning kinnitate, et olete kõik eeskirjas sätestatud punktid läbi lugenud ja mõistate neid.

Me töötleme isikuandmeid (nagu on määratletud allpool) käesoleva eeskirja alusel ja kooskõlas kehtiva õigusega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) (edaspidi: GDPR) ning Eestis, Lätis ja Leedus kehtivate riiklike andmekaitsealaste õigusaktidega (edaspidi: andmekaitsealased õigusaktid).

Me oleme pühendunud oma klientide, potentsiaalsete klientide, nende sidusettevõtete ja nendega seotud üksikisikute andmete privaatsuse ja konfidentsiaalsuse tagamisele ning alltoodud eeskirja järgimisele kooskõlas oma ametialaste kohustuste ja kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega. Käesolevas eeskirjas olev viide Teie isikuandmetele tähendab mis tahes andmeid, mis tuvastavad Teid või mida on võimalik kasutada Teie tuvastamiseks ühena eelnimetatud isikutest (edaspidi: isikuandmed).

FORTi filiaalid on käesoleva eeskirja kohaldamisalasse kuuluvate isikuandmete vastutavad töötlejad.

EESKIRJA KOHALDAMISALA

Käesolevas eeskirjas nähakse ette, kuidas me töötleme isikuandmeid seoses järgmisega:

 • kõik meie praeguste, endiste ja potentsiaalsete klientidega seotud küsimused;
 • meie veebilehel kasutatavad küpsised;
 • kõik meie GDPR-ist, mis tahes asjasse puutuvast andmekaitsealasest õigusaktist ja mis tahes muust kohalduvast seadusest või määrusest tulenevad kohustused (sealhulgas meie rahapesuvastasest korrast tulenevad kohustused).

ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, VAHENDID JA SÄILITAMISAJAD

 • Uudised, väljaanded ja turundus. Teie esitatud andmeid kasutame Teie nõusoleku alusel selleks, et saata Teile teavet meie osutatavate teenuste kohta, nt õigusaktide muudatused, tervitused pühade ja muude sündmuste puhul, värsked uudised büroos toimuva kohta ja seoses bürooga. Me kasutame Teie isikuandmeid nimetatud eesmärkidel seni, kuni teatate meile, et ei soovi meilt sellist teavet enam saada. Me võime kasutada Teie nime, ametinimetust ja -kohta, e-posti aadressi, telefoninumbreid, aadressi ja muid kontaktandmeid nimetatud teabe esitamiseks.
 • Küpsised. Me kasutame küpsiseid, et hankida teavet selle kohta, kuidas Te meie veebilehte kasutate. Küpsised võimaldavad meil tagada veebilehe tehniline toimimine. Hangitud andmed ei sisalda üldjuhul mis tahes andmeid, mis võimaldaksid meil tuvastada Teid kui konkreetset füüsilist isikut.
 • Õigusteenused. Me kogume oma klientide või nende nimel esitatud andmeid ja andmeid, mida kogume iseseisvalt õigusteenuste osutamise raames. Selline isikuandmete kogumine on vajalik klientidele võlgnetavate kohustuste täitmiseks, samuti meie kui advokaadibüroo seaduslikes huvides, et osutada praegustele ja potentsiaalsetele klientidele õigusteenuseid. Mis puutub meie ametialasesse vastutusse, siis me hoolitseme selle eest, et meie praeguste, potentsiaalsete ja endiste klientide isikuandmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus oleksid tagatud.

Õigusteenuste osutamisel töötleme isikuandmeid oma rahapesuvastaste kohustuste täitmiseks. Lisaks kasutame neid andmeid huvide konflikti olemasolu kontrollimiseks, kuna see on meie seadusest tulenev kohustus. Hangitud andmeid hoiustame kooskõlas asjaomase jurisdiktsiooni kohaldatavate õigusaktide ning Eesti, Läti ja Leedu Advokatuuri eeskirjadega.

 

TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Me töötleme Teie isikuandmeid järgmistel alustel:

 • Teie nõusolek;
 • meievaheline seaduse alusel sõlmitud leping, mis näeb ette andmete töötlemise aluse;
 • meie seadusest tulenevad kohustused; ja/või
 • meie õigustatud huvi tagada kvaliteetsete õigusteenuste osutamine.

Teie isikuandmete töötlemine on piiratud eesmärgiga, milleks neid andmeid koguti. Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid töötajad, kes peavad isikuandmeid töötlema oma ametialaste ja Teile kui kliendile võlgnetavate kohustuste täitmiseks.

TEIE ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Klientidele õigusteenuste osutamisel peame edastama isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib tähendada andmete edastamist kohtumenetluse kontekstis, samuti üldisemalt mis tahes õigusteenuste osutamisel klientidele.

Väljaspool õigusteenuste osutamist kasutame teatud kolmandate isikute teenuseid, et tagada meie suutlikkus oma teenuseid osutada (nt IT-teenuste osutajad, turvateenused, kullerid ja postiteenus). Me peame Teie isikuandmeid nimetatud kolmandast isikust teenuseosutajatele edastama, et nad saaksid meile oma teenuseid osutada. Nendele kolmandast isikust teenuseosutajatele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses, mis on vajalik kolmanda osapoole teenuste osutamiseks.

TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA

Te võite igal ajal teostada järgmisi õigusi.

 • Andmetega tutvumise õigus.Teil on õigus tutvuda mis tahes andmetega, mida võib käsitleda Teie isikuandmetena (nt millist liiki isikuandmeid me töötleme ja andmetöötluse eesmärk).
 • Andmete parandamise õigus. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui leiate, et need ei ole õiged või on puudulikud.
 • Vastuväite esitamise õigus.Teil on õigus esitada isikuandmete teatud töötlemise peale vastuväide (nt turunduseesmärkidel töötlemine).
 • Andmete kustutamise õigus.Te võite nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui need ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti, või kui leiate, et töötlemine on ebaseaduslik või kui andmete kustutamine on vajalik selleks, et saaksime täita seadusest tulenevat nõuet.
 • Andmete ülekandmise õigus. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse automaatselt Teie nõusolekul või vastastikuse lepingulise suhte alusel, võite nõuda neid isikuandmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada neid teisele vastutavale töötlejale niivõrd, kuivõrd see on võimalik. Pidage meeles, et see õigus on piiratud Teie esitatud toorandmetega, mis on seotud Teie tegevusega või mis tulenevad nimetatud tegevuse jälgimisest.
 • Nõusoleku tagasivõtmise õigus. Juhtudel, mil töötlemine põhineb Teie nõusolekul, on Teil õigus töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 • Turundusteadetest loobumine.Ühtlasi on Teil õigus loobuda meie teadetest, mis võivad meie arvates Teile huvi pakkuda. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta.

Klientidele õigusteenuste osutamisel võib esineda olukordi, mil meie seadusest tulenevad kohustused või asjaomase jurisdiktsiooni advokatuuri eeskirjad keelavad meil hoiustatavaid ja töödeldavaid andmeid avaldamast või kustutamast. Sellised seadused, määrused või eeskirjad võivad takistada Teil teostamast ka muid andmesubjekti õigusi.

Kui Teil on kaebusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, või kui soovite meie andmetöötlustoimingute kohta lihtsalt rohkem teada saada, võtke meiega igal ajal julgesti ühendust käesoleva eeskirja viimases punktis esitatud kontaktidel.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui leiate, et me ei töötle Teie isikuandmeid nõuetekohaselt või me rikume Teie kui andmesubjekti õigusi. Kaebuse võite esitada oma jurisdiktsiooni või elu- või töökohajärgsele andmekaitseasutusele.

Käesoleva eeskirja raames on asjaomased andmekaitseasutused järgmised:

TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE ASUKOHT

Me hoiustame ja töötleme isikuandmeid peamiselt Euroopa Liidus (edaspidi: EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi: EMP). Sellest olenemata võib aeg-ajalt olla vajalik Teie isikuandmete edastamine ja hoiustamine väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Samuti võivad andmeid töödelda väljaspool EL-i või EMP-d tegutsevad andmete volitatud töötlejad.

Oma isikuandmete meile esitamisega nõustute oma andmete töötlemisega ja kinnitate, et olete teadlik, et Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, sealhulgas andmete hoiustamine ja edastamine, väljaspool EL-i või EMP-d käesolevas eeskirjas ette nähtud eesmärkidel. Me võtame kõiki mõistlikult vajalikke ettevaatusabinõusid, et tagada Teie andmete turvaline töötlemine kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Teil on õigus nõuda, et teavitaksime Teid isikuandmete töötlemise üksikasjadest GDPR-i artikli 15 alusel. Selleks võtke meiega ühendust eeskirja lõpus toodud kontaktidel.

TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS KASUTATAVAD KÜPSISED

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiilseadmesse lehe külastamisel. Küpsised jätavad Teie tegevuse ja eelistused meelde ning võimaldavad meil pakkuda Teile võimalikult meeldivat veebilehe külastust. Ilma küpsisteta ei ole kõik meie veebilehe funktsionaalsused saadaval.

Me kasutame püsiküpsiseid – Google Analytics (_ga, _gat), et täiustada oma veebilehte kasutajate käitumise analüüsimise kaudu. Need küpsised annavad meile sellist teavet nagu veebilehe külastajate hulk, nende külastatavad leheküljed ja meie veebilehel veedetud aeg. Kõik _ga ja _gat küpsistega kogutud andmed liidetakse teistelt kasutajatelt saadud sarnaste andmetega ja seetõttu on need anonüümsed. Me ei identifitseeri üksikuid külastajaid. _ga küpsis aegub kahe aasta ja  _gat küpsis kümne minuti pärast.

Enamik veebilehitsejaid võimaldavad Teil küpsiseid seadetes kohandada. Kui Te eelistate küpsiseid mitte saada, võite seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see keelduks kõikidest küpsistest või saadaks Teile küpsise korral märguande.

Lisateavet küpsiste eelistuste haldamise kohta kõige populaarsemates veebilehitsejates leiab siit: Internet Explorer; Chrome; Firefox; Safari; Opera.

EESKIRJA MUUDATUSED

Me võime käesolevat eeskirja muuta. Kui eeskirja mis tahes viisil muudetakse, avaldatakse kõige värskem versioon meie veebilehel. Soovitame Teil aeg-ajalt kontrollida, kas eeskirjas on muudatusi tehtud.

KONTAKTANDMED

Kui Teil on mis tahes küsimusi, päringuid, taotlusi või kaebusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, võtke meiega julgesti ühendust.

Meie kontaktandmed leiab siit http://fortlegal.com/contact/.