Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Kuldar-Jaan Torokoff

By jaan

On 19, Oct 2013 | In | By jaan

Kuldar-Jaan Torokoff

Kuldari kogemused hõlmavad nii vaidluste lahendamist, riigihankeid, avaliku ja erasektori partnerlust kui projektide finantseerimist ja haldusõigust. Tema kliendiportfelli kuuluvad suurettevõtted väga erinevatelt tegevusaladelt, keda ta on edukalt esindanud nii riigihankemenetlustes kui paljudes muudes kohtuvaidlustes. Kuldari juhtida on olnud mitmed finantseerimis-, ühinemis- ja ülevõtmisprotsessid. Ta on nõustanud erinevaid restruktureerimis- ja refinantseerimisprojekte, esindades kliente finants- ja ametiasutustes koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega. Kuldari märkimisväärne kogemus riigi- ja haldusõiguse alal on võimaldanud tal edukalt esindada kliente halduskohtumenetlustes. Ta on ka kogenud nõustaja avaliku ja erasektori koostööprojektides.

Kuldar on kirglik melomaan ning taastab energiat reisides ning lugedes.

Minni-Triin Park

No Comments
By Janeli Jallai

On 19, Oct 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Minni-Triin Park

Minni-Triinul on pikaajaline kogemus ühinemis- ja omandamistehingute nõustamise alal, sealhulgas on ta osalenud mitmete Eesti suurimate tehingute nõustamises nii müüja, ostja kui ka finantseerija poolel (sealhulgas private equity investeeringutes). Minni-Triin nõustab igapäevaselt mitmeid kinnisvaraarendajaid ja – investoreid ning omab väljapaistvat kogemust eriti kaubanduskeskuste arendamise ja -üürisuhete vallas. Õigusturuülevaateid koostavad mainekad väljaanded Legal 500 ja Chambers Europe on ta esile toonud nõustajana kinnisvara ja ehituse valdkonnas.

Minni-Triin armastab vabal ajal kõiki tegevusi, mis tõstavad adrenaliini.

Kirsti Pent

No Comments
By Kadri Lensment

On 13, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Kirsti Pent

Kirsti Pent on nõustanud krediidiasutusi, makseasutusi, kindlustusandjad ja -vahendajaid ning muid finantseerimisasutusi regulatiivsetes küsimustes. Tal on mitmekülgne kogemus ka finantseerimistehingute nõustamisel, muu hulgas väärtpaberiemissioonide läbiviimisel ja krediidilepingute sõlmimisel. Tema tegevus hõlmab ka klientide abistamist äri- ja ühinguõiguse valdkonnas, sealhulgas keerukate korporatiivsete ümberkorralduste läbiviimist. Näiteks on Kirsti nõustanud kindlustusandjate piiriülest ühinemist Euroopa äriühinguks. Lisaks finantsõigusele on Kirsti spetsialiseerunud energeetika valdkonnale. Ta on abistanud energiatootjaid ja -müüjaid nii lepingulistes kui ka regulatiivsetes küsimustes. Kirsti on kogenud ka investorite nõustamisel energeetikaettevõtete omandamisel, sealhulgas vajalike juriidiliste auditite läbiviimisel.

Kirsti on täiendanud end Ameerika Ühendriikides ühes Detroidi juhtivatest advokaadibüroodest. Vabal ajal tegeleb Kirsti aikidoga.

Rene Frolov

No Comments
By Kadri Lensment

On 12, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Rene Frolov

Rene on FORTi Eesti kontori konkurentsiõiguse ekspert. Ta on nõustanud kliente konkurentsialastes küsimustes juba üle kümne aasta. Tema põhiekspertiis on Konkurentsiameti menetlused (ennekõike kartelli- ja turuvalitsemise asjad), konkurentsiõiguse alane compliance’l ja keerukamad ühinemised. Muu hulgas on Rene nõustanud ja esindanud ettevõtjaid mitmetes märkimisväärsetes kaasustes nagu nn piimakartelli ja viinakartelli menetlused, mis lõppesid klientidele võidukalt. Hiljuti aitas Rene AS-il Eesti Post jõuda positiivse kohtuotsuseni turuvalitsemise alases tsiviilkohtuvaidluses. Rene on nõustanud kliente nii era- kui ka avalikus sektoris ka Euroopa Liidu riigiabireeglite kohaldamisel, sh esindanud kliente Euroopa Komisjoni ees. Teda tunnustavad juhtiva konkurentsiõiguse spetsialistina mh. mainekad rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500.

Rene kirg on konkurentsiõigus, sport ja poliitika. Vabal ajal mängib tennist ja sõidab ratast.

Jaana Nõgisto

No Comments
By Kadri Lensment

On 11, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jaana Nõgisto

Jaana õigusalase nõustamise kogemus hõlmab keerukaid tsiviil- ja halduskohtuvaidlusi, kus ta on esindanud kliente kohtumenetluse kõigis etappides ja suhtlemisel avaliku- ning erasektori asutustega. Tal on kompetents riigiõiguse ja haldusmenetluse nüanssides. Põhjalikud teadmised riigihangete alal on aidanud edukalt nõustada mitmeid hankijaid ja pakkujaid vaidlustusmenetlustes. Jaana orienteerub kinnisvara, ehituse ja planeeringute õigusküsimustes ning esindab äriühinguid keskkonnaalastes projektides, sealhulgas kaevandamist, jäätmekäitlust, ühistransporti, ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning teedeehitust puudutavates vaidlustes. Samuti on Jaana spetsialist avaliku ja erasektori partnerluse alal ning Tark Grunte Sutkiene advokaadina üks Äripäeva kirjastuse väljaannete „Vaidluste lahendamine” ja „Averus. Avaliku ja erasektori partnerlus” kaasautoritest.

Alates 2017 on Jaana Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige.

Vabal ajal Jaana maalib ja asub parasjagu seal, kuhu on pargitud tema helesinine jalgratas.

Andreas Veeret

No Comments
By Kadri Lensment

On 07, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Andreas Veeret

Andrease peamisteks tegevusvaldkondadeks on vaidluste lahendamine, maksejõuetus ja restruktureerimine, samuti tööõigus. Andreas nõustab ja esindab kliente nii vaidluste kohtuvälisel lahendamisel kui kohtumenetlustes ja arbitraažis. Tal on tugev taust eraõiguse valdkonnas, mistõttu on Andreas klientide jaoks hinnatud abimees keerulistes lepingu- ja äriõiguslikes vaidlustes. Seda nii võimalike vaidluste ennetamisel kui juba tekkinud konfliktide lahendamisel. Andreast tunnustavad vaidluste lahendamise spetsialistina mh rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500, tuues klientide tagasisidele tuginedes esile Andreas võimet „näha suurt pilti“ ning tunnustades tema „head ettevalmistust ja põhjalikku lähenemist vaidluste lahendamisele“.

Ilona Nurmela

No Comments
By Kadri Lensment

On 07, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ilona Nurmela

Ilona 16-aastane töökogemus eri riikides ja ettevõtetes näitlikustab tema “kastist välja” mõtlemist. Olles osalenud paaris rahvusvahelises vahekohtumenetluses Advokaadibüroo Tark & Co advokaadina, otsustas ta teha doktoritöö Cambridge Ülikoolis ettevõtetevaheliste kohtuvaidluste efektiivsuse teemal. Seejärel otsutas ta uurida, kuidas näeb välja tehingute struktureerimine ja lepingulised läbiräkimised ettevõtete poole pealt ning asus tööle Accenture Plc-s Londonis (IT sektor). Sealt kutsuti ta tööle NASDAQ OMX-il noteeritud AS-i Tallinna Vesi, kus ta sai hiljem juhatuse liikmeks. Hindavad menetlused nagu kohtumenetlus ja mõnikord isegi vahekohus võivad kahjustada poolte pikaajalist ärisuhet ja kulutada poolte aega, raha ja välistada kontrolli tulemuse üle.

Kogemustele tuginedes on Ilona valinud ärilepituse kui vaidluste lahendamise kõige aja- ja ka kuluefektiivsema mooduse ning aitab klientidel konfidentsiaalselt lahendada olemasolevaid erimeelsusi ja ennetada neid ka tulevikus. See hõlmab tihti keeruliste lepinguliste, regulatsiooni, finants- jm äriküsimustesse süübimist ja kokkuvõtmist arutelus, et leida teemad, mis tegelikult lahendust vajavad. Vahel on vaja ka leida lahendus, kuidas võimaldada auga väljuda situatsioonist poolel, kes on teinud (avalikustatud) otsuse, millest on keeruline taganeda. Ilona kogemus Accenture läbirääkimiste ja müügimeeskonnas (Market Makers) ning osalemine advokaadina ettevõtte hindamiste, ühinemiste ja sündikaatlaenude tehingute nõustamisel võimaldavad tal keerulisi probleeme lihtsustada. Tema keeruliste inimestega suhtlemise ja mõjutamise oskused ning kogemus avalike teenistujatega suhtlemisel võimaldavad tal olla kannatlik, kuid samas ärk poolte tegelike soovide ja vajaduste mõistmisel, et aidata klientidel leida toimivaid lahendusi.

Muuhulgas nõustab ja koolitab Ilona kliente efektiivsete, huvidel põhinevate läbirääkimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, sh suhtlusstiilide profileerimine paremate tulemuste tagamiseks läbirääkimistel.

Margus Kõiva

No Comments
By Kadri Lensment

On 06, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Margus Kõiva

Margus Kõival on ulatuslik kogemus keskkonna, energia ja maakasutusega seotud küsimustes. Ta on muuhulgas nõustanud kliente keskkonnalubade, planeerimise, looduskaitse ning keskkonnatasudega seotud vaidlustes. Margus Kõiva on osalenud mitmete keskkonnavaldkonna õigusaktide, sealhulgas keskkonnaseadustiku väljatöötamisel.

Liina Käis

No Comments
By Birgit Viilukas

On 05, Oct 2013 | No Comments | In | By Birgit Viilukas

Liina Käis

Liina on vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud konkurentsiõigusele ja reguleeritud valdkondadele. Tal on ulatuslikud kogemused klientide nõustamisest seonduvalt kõigi konkurentsiõiguse valdkondadega, sealhulgas konkurentsi kahjustavate kokkulepete, turgu valitseva seisundi kuritarvitamise, koondumiste kontrolli, konkurentsiõiguse rikkumisest tulenevate kahjunõuete ning riigiabiga. Lisaks konkurentsiõigusega seonduvale nõustamisele on ta nõustanud erinevates reguleeritud valdkondades (sealhulgas jäätmekäitus, energia, ravimid) tegutsevaid kliente seoses valdkonnaspetsiifiliste regulatsioonidega.

Kätlin Kiudsoo

No Comments
By Kadri Lensment

On 05, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Kätlin Kiudsoo